gallery/logo dier gezondheidsadviseur

Algemene Voorwaarden

Gezondheidsadviseur voor dieren ( natuurgeneeskunde)

 

 

Artikel 1) Algemeen

 

1) Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle diensten van de gezondheidsadviseur.

2) Alle overeenkomsten met dier gezondheidsadviseur (hierna te noemen Speelsehond)

3) Speelsehond houd zich bezig met gehoorzaamheidscursussen voor honden, trainingen voor honden en gezondheidsadviseur voor honden (alternatieve geneeskunde).

4) Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Speelsehond en de cursist/cliënt zijn overeengekomen.

5) Met het invullen van en verzenden van het aanvraag formulier voor de gezondheidsadviseur gaat u akkoord met algemene voorwaarden van Speelsehond.

 

Artikel 2) Definities

 

1) De gezondheidsadviseur: Speelsehond o.l.v. André Biesot

2) De cliënt de wederpartij van Speelsehond gezondheidsadviseur

3) Incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van medicatie ( homeopathische middelen, bach bloesem) dan wel andere incidentele diensten die door de gezondheidsadviseur in opdracht van cliënt worden uitgevoerd

4) Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.

 

Artikel 3) Toepasselijkheid

 

1) Op alle overeenkomsten tussen de gezondheidsadviseur enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Speelsehond van toepassing.

2) Acceptatie van een prijsafspraak c.q het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

3) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de gezondheidsadviseur zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 4) Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 

1) Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.

2) De overeenkomst tussen de gezondheidsadviseur en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.

3) Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en / of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de gezondheidsadviseur schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en / of wijzigingen.

4) Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 5) Betalingsvoorwaarden

 

1) Alle door Speelsehond opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

2) De prijzen gelden voor de in de overeenkomst met name genoemde diensten van de  gezondheidsadviseur.

3) De factuur zal door cliënt worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde  betalingstermijn van 14 dagen.

4) De cliënt dient de factuur per bank ideal of via paypal te voldoen.

De factuur wordt naar de door de cursist geldende opgegeven email adres gestuurd.

5) Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is cliënt van  rechtswege in verzuim en zal cliënt, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande  bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

6) Kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de cursist.

 

Artikel 6) Tarieven

1) De tarieven voor consulten, medicatie, supplementen, c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de tarievenlijst en / of worden vermeld in de offerte, orderbevestiging voor de betreffende diensten

 

Artikel 7) Annulering

 

1) Annulering van een afspraak wat voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur van tevoren te worden geannuleerd.

2) Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaardfen.

Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd

Bij annulering 24 uur voor aanvang is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de gezondheidsadviseur gerechtigd om de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

Indien het consult op verzoek van cliënt wordt verschoven naar een nader bepaalde tijdstip is cliënt bij verschuiving tot 48 uur geen kosten verschuldigd

Indien het consult op verzoek van cliënt wordt verschoven binnen 48 uur tot 24 uur naar een nader te bepaalde tijdstip is cliënt bij verschuiving 50% van het bedrag van het consult verschuldigd

Indien het consult op verzoek van cliënt wordt verschoven binnen 24 uur naar een nader te bepaalde tijdstip is cliënt bij verschuiving 100% van het bedrag van het consult verschuldigd.

 

 

Artikel 8) Geheimhouding

 

1) De gezondheidsadviseur zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn diensten vertrouwelijk te behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand te stellen, behoudens voor zover de gezondheidsadviseur daartoe verplicht is, of de gezondheidsadviseur toestemming heeft verkregen.

2) De gezondheidsadviseur zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aan vraag van de cliënt vertrekken met inachtneming van wet op privacy

3) De gezondheidsadviseur zal een geheimhoudplicht zoals omschreven in lid 1 op leggen aan (toekomstige) medewerkers en eventuele bij uitvoering van diensten ingeschakelde derden

 

Artikel 9) Aansprakelijkheid

 

1) Bij de uitvoering van de dienstverlening van de gezondheidsadviseur is sprake van een inspanningsverplichting

2) De gezondheidsadviseur geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van zijn dienstverlening bij cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de gezondheidsadviseur. De gezondheidsadviseur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3) De gezondheidsadviseur is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat cliënt door de gezondheidsadviseur mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4) De aansprakelijkheid van de gezondheidsadviseur voor schade voortvloeiend uit de door hem eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen en of medicatie.

5) In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de gezondheidsadviseur beperkt tot het bedrag het welk in rekening is gebracht aan cliënt.

6) De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de gezondheidsadviseur aansprakelijk wilt stellen.

7) De gezondheidsadviseur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem geadviseerde medicatie, supplementen. De leverancier van de supplementen en medicatie is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De gezondheidsadviseur zal zover het in zijn vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde medicatie, supplementen.